Série odborných webinářů na téma řešení modrozelených střech

Jak koncepčně přistoupit k řešení modrozelené střechy z hlediska bilance a úhrnu vodních srážek?

Na co je třeba pamatovat ohledně statiky daného objektu?

Jaké jsou možnosti v rámci typu, skladby a uspořádání vlastní střechy včetně izolace střešního pláště?

Jak klasifikovat modrozelenou střechu z hlediska požární bezpečnosti?

Získejte přístup k záznamům webinářů, kde vám odborníci z jednotlivých odvětví odpoví na tyto otázky.

ZÍSKAT ZÁZNAM >>

Přehled odborných webinářů

 

Webinář již proběhl 24.5.2024 

Bilance dešťových vod na modrozelených střechách

 

Přednášející:

Doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

ČVUT Praha – fakulta stavební, katedra vodního hospodářství obcí – vedoucí katedry

 

David Stránský je předním odborníkem v oboru vodního hospodářství a kanalizačních sítí. V současné době působí jako vysokoškolský pedagog na katedře vodního hospodářství obcí, kde zastává funkci vedoucího katedry. Současně působí jako člen předseda Asociace pro vodu ČR (CzWA). Je autorem množství odborných článků a monografií.


D_Stransky_konference-akt
Cílem webináře bude podat účastníkům z řad architektů a projektantů ucelený pohled na problematiku bilance dešťových vod z hlediska návrhu objektů modrozelené infrastruktury. Důraz přitom bude kladen na zpevněné propustné povrchy a retenční střechy, u kterých do současné doby nebyl návrhový postup v České republice komplexně řešen.  V rámci webináře budou posluchači seznámeni s obecně možným bilančním postupem.  Okrajově bude zmíněna též záležitost týkající se komplexní revize norem ČSN 75 9010, resp. TNV 75 9011.

ZÍSKAT ZÁZNAM >>


 

Webinář již proběhl 31.5.2024 

Základy statiky modrozelených střech pro nestatiky

 

Přednášející:

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., FEng

ČKAIT Plzeň – předseda, člen technické komise a aktivu Statika při ČKAIT, zastupuje ČKAIT v normalizační komisi TNK 37
ZČU Plzeň – Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky – odborný asistent
Znalec v oborech Stavebnictví a Projektovámí, se zaměřením zejména na konstrukci a statiku pozemních staveb
VEJVARA PROJEKT s.r.o. – jednatel

 

Luděk Vejvara je autorizovaným inženýrem v oborech Statika a dynamika staveb a Pozemní stavby. V současné době působí také jako předseda oblastní kanceláře ČKAIT v Plzni. V praxi pracuej jako statik, projektant a znalec v oborech stavebnictví a projektování. Je autorem několika odborných monografií a vysokoškolským pedagogem na Západočeské univerzitě v Plzni.


foto_Ludek_Vejvara-akt
Cílem webináře bude rámcově uvést účastníky z řad architektů a projektantů do problematiky statiky modrozelených střech. Celý webinář, včetně daných okruhů, bude veden z pohledu architekta nebo projektanta, nikoliv však specialisty statika. V rámci webináře bude poukázáno na možná úskalí, které je třeba během projektu řešit, co je podstatné zohlednit a na co si dát pozor již při samotném návrhu modrozeleného řešení, kdy do projekčního procesu přizvat specialistu statika atp. Nezapomeneme ani na specifické případy rekonstrukcí budov. Webinář není přímo určen pro autorizované osoby a odborníky z oboru Statika a dynamika staveb nebo Mosty a inženýrské konstrukce.

ZÍSKAT ZÁZNAM >>


 

Webinář již proběhl 7.6.2024

Hydroizolace střešního pláště pro modrozelené střechy

 

Přednášející:

Doc. Ing. Marek Novotný, Ph.D.

ČVUT Praha – fakulta architektury, ústav stavitelství I – odborný asistent

 

Marek Novotný je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby a zároveň soudním znalcem z oboru stavebnictví (pro odvětví obytných staveb, se zaměřením na stavební izolace a stavební fyziku) projektant a znalec v oborech stavebnictví a projektování. V současné době působí jako vysokoškolský pedagog, a to v rámci ústavu stavitelství na fakultě architektury ČVUT Praha, kde zastává pizici odborného asistenta. Hojně se věnuje publikační činnosti, je autorem množství odborných článků a monografií.


novotny-marek-20190312-vlastni
Cílem webináře bude uvést účastníky z řad architektů a projektantů do problematiky modrozelených střech ve smyslu normy ČSN 73 1901–4 (Navrhování střech, část 4 – vegetační střechy). Důležitá část webináře se bude zabývat konceptem hydroizolace na střechách s nulovým spádem. Dále budou rámcově představeny základní typy, skladby a uspořádání vlastní vegetační střechy. Shrnutí problematických aspektů izolací vegetačních střech, včetně zkušeností s poruchami střešního pláště a jejich řešením, budou obsahem závěrečné části odborného webináře.

ZÍSKAT ZÁZNAM >>


 

Webinář již proběhl 14.6.2024

Požární bezpečnost staveb s modrozelenou střechou

 

Přednášející:

Ing. arch. et Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.
ČVUT Praha – fakulta stavební, katedra konstrukcí pozemních staveb – odborný asistent (specializace požární bezpečnost staveb)
UCEEB ČVUT Praha – vedoucí výzkumného týmu Požární bezpečnost, člen požární laboratoře (FireLAB)

 

Petr Hejtmánek je autorizovaným inženýrem v oboru požární bezpečnost staveb a pozemní stavby. V současné době působí jako vysokoškolský pedagog na katedře konstrukcí pozemních staveb v rámci stavební fakulty ČVUT Praha, kde se specializuje na požární bezpečnost staveb. Současně působí jako výzkumný pracovník v rámci Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT Praha, kde zastává funkci vedoucího týmu pro oblast požární bezpečnosti staveb. Je autorem množství odborných článků a monografií.


HejtmanekPetrkopie-1621841577
Požární bezpečnost staveb je ožehavé téma pro každou budovu. Cílem webináře bude seznámit účastníky z řad architektů a projektantů s požadavky na aktuální požární bezpečnost staveb s modrozelenou střechou, včetně oblasti spojené s klasifikací do BROOF (t3). V současné době není v rámci odborné veřejnosti názor na požární bezpečnost budov s modrozelenými střechami jednotný a je zřejmé, že je nutné přijmout určitý závěr, který bude pro danou problematiku v budoucnu závazný. Zajímavý bude jistě též rámcový pohled na danou problematiku optikou zahraničních zkušeností a požadavků. V rámci webináře bude kladen akcent na záležitost klasifikace modrozelené střechy z hlediska požární bezpečnosti a s tím související důsledky.

ZÍSKAT ZÁZNAM >>

Discover the possibilities of smart blue-green roofs 

To address the increasing temperatures and heat stress in urban areas, a promising solution is to prioritize the installation of more green roofs in cities. Green roofs not only help mitigate these issues but also have the added benefits of capturing atmospheric carbon dioxide and enhancing biodiversity.

However, it is essential to remember that the green cannot thrive without the blue. Discover the fascinating world of smart blue-green roofs and unlock their immense potential.

Learn more in our Whitepaper "Beyond Green: Embracing Smart Blue-Green Roofs for a Resilient Future". 

 

 

Download Whitepaper

Objevte všechny výhody modrozelených střech!

Není zeleně bez vody!

Zelená střecha potřebuje vodu. Abychom nepoužívali vzácnou pitnou vodu, Wavin PolderRoof zachycuje, skladuje a znovu využívá dešťovou vodu v závislosti na povětrnostních podmínkách. Modrější, zelenější, chytřejší! 

Cirkulární management vody

Circular water management with Wavin PolderRoof

 

Místo nutnosti speciálního systému zásobování pitnou vodou vám Wavin PolderRoof umožňuje skladovat a znovu používat dešťovou vodu jako hlavní zdroj vody pro údržbu zelené střechy. Tento samostatný cirkulární systém výrazně snižuje využívání stále vzácnějších zdrojů v centru města, a zároveň snižuje náklady na údržbu.

Inteligentní monitoring

Smart Monitoring with Wavin PolderRoof

 

 

Snímač hladiny vody, meteostanice a softwarová platforma s přístupem k předpovědi počasí, to vše je součástí systému Wavin PolderRoof. Senzory a online konektivita pomáhají systému reagovat nebo předpovídat, jak s vodou nejlépe naložit, ať už se jedná o období sucha, nebo naopak o období srážek.  

Možnost lokální integrace

How a Wavin Polder is built up

Protože Wavin PolderRoof funguje jako retenční nádrž a zásobárna vody, vaše budovy mohou pomoci snížit zatížení místního kanalizačního systému. Menší stopa odpadních vod může vytvořit mnoho možností pro nový vývoj a design, zejména ve vnitřních městských oblastech. Může také pomoci snížit vodní ztráty a náklady způsobené záplavami v případě silného deště.

Chcete se o Wavin PolderRoof dozvědět více?

KONTAKTUJTE NÁS >>

Potřebujete poradit s návrhem?

Je mnoho způsobů, jak můžete integrovat Wavin PolderRoof ve svých projektech a návrzích, a díky tomu se podílet na skutečných pozitivních změnách ve vašem okolí, které budoucí generace opravdu uvidí a ocení. Kontaktujte nás a společně pro Vás najdeme to nejlepší řešení.

 

Zanechte kontaktní údaje a my se vám sami ozveme.

21939-Wavin-Mockupy brožur 1200x628-

Brožura: Modrozelené střechy

Stáhněte si brožuru o řešení Wavin PolderRoof pro zvládání klimatických změn ve městech.

STÁHNOUT BROŽURU >>

Výsledky průzkumu: Voda v českých městech: klíčové výzvy pro veřejnou infrastrukturu

Společnost Wavin Czechia společně s partnery Svazem měst a obcí a Českou zemědělskou univerzitou nechala zpracovat analýzu zacházení s vodou ve městech i v sousedící krajině. 

Výsledky průzkumu přinesly nejnovější poznatky o tom, jaká řešení pro hospodaření s vodou česká města preferují, s jakými překážkami se potýkají nebo legislativní výzvy, které bude nutné překonat. 

ZÍSKAT PRŮZKUM >>

21939-Wavin-Mockupy brožur 1200x628-2